شیر انشعاب

شیر انشعاب

شیر انشعاب شـیری اسـت کـه بـه صـورت یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود و از نـوع شـیرسـماوری و یـا آبنـدی فلـز روی فلـز مـی باشـد.

موارد استفاده شیر انشعاب

ایـن شـیر بـرای قطـع و وصـل جریـان آب قبـل از درب ورودی ملـك بـه لحـاظ مدیریتـی اسـتفاده مـی شـود . همچنیـن ایـن شـیر زمانـی کـه حادثـه ای بیـن شـیر انشـعاب تـا اطاقچـه کنتـور اتفـاق مـی افتـد مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد.

نکات کاربردی

جهت قطع و وصل آب می بایست ابتدا ضربه ای روی کلاهك شیر زده شود و سپس 90درجه در جهت ساعتگرد آچار را بچرخانیم

هنگام نصب به جهت فلش روی بدنه دقت شود. کلاهك شیر می بایست بسمت بالا باشد.

دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد

شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید .همچنین در راستای رضایت شما این امکان فراهم شده تابتوانید پیش از خرید ،از متخصصین ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

تماس با ما