شیر شبکه

شیر شبکه

شیر شبکه برروی کمربند انشعاب قرار میگیرد و جهت قطع و وصل نمودن جریان آب در حین نصب یا تعمیر و نگهداری شیر انشعاب مشترکین و یا  گرفتن انشعاب از شبکه انتقال آب کاربرد دارد ،این شیر بـا یـك چهـارم دور بـاز و بسـته مـی شـود.

نحوه کارکرد

جهـت بـاز و بسـته کـردن شـیر، مـی بایسـت ابتـدا مهـره تـه شـیر بـاز گردد و سـپس ضربـه کوچکـی بـه قسـمت انتهایـی نـری شـیر زده شـود و پـس از بـاز کـردن شـیر، مجـدداً مهـره بسـته شـود.

شیر می بایست از سمت آچارخور به کمربند متصل شود.

دمای کاری: بین 2تا 35درجه سانتیگراد

فشار کاری: 10اتمسفر pn10

 

نام های رایج شیر شبکه

دیگر نام های رایج این محصول شیر انشعاب، شیر کمربند و شیر زینچه می باشد.

شما میتوانید پس از انتخاب محصول نهایی ،از طریق فرم های ثبت سفارش اقدام به خرید کنید .همچنین در راستای رضایت شما این امکان فراهم شده تابتوانید پیش از خرید ،از متخصصین ما به صورت رایگان مشاوره دریافت کنید.

تماس با ما